Tag: هربرت بلومر

جایگاه نظریه هربرت بلومر در جامعه شناسی معرفت دکتر حسین ابوالحسن تنهایی در این مقاله کوتاه سعی شده است وجوه مشترک نظریه بلومر و بنیانگذاران معروف جامعه شناسی معرفت، بویژه نگرش مارکس و مارکس گرایان نو، به اختصار بیان شود، تا ضمن معرفی چارچوب نظری جامعه شناسی معرفت بلومر، جایگاه نظریه وی، در این فرایند […]