Tag: هرمس

خرد هرمنوتیک بابک احمدی واژه ی لاتینی Interpretatio که تأویل را در برابر آن به کار می بریم، از همان آغاز کار، دشواری می سازد. تبار این واژه Interpres بود، کسی که میان دو مکان در آمدوشد باشد. پس واژه ی Interpretation را – که امروز در زبان های اروپایی به معنای تأویل به کار […]