Tag: هرمنوتیک فلسفی

نقدی بر هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی عاطفه سادات قریشی کتاب هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی اثر جوئل و اینسهایمر توسط مسعود علیا در سال ۱۳۸۹ در ۲۴۷ صفحه و ۶ فصل مجزا در عین حال مرتبط با همدیگر ترجمه و منتشر شده است. مؤلف کتاب از منطق ذهنی منظمی در بررسی موضوع برخوردار است. […]

مولوی و هرمنوتیک فلسفی عبدالله نصری برای فیلسوفان هرمنوتیک، مسأله فهم اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از آنها فقط به فهم متن و تفسیر و تأویل آن توجه دارند؛ امّا قلیقی چون هایدگر و گادامر خود مسأله فهم را مورد موشکافی قرار داده اند. به بیان دیگر برای آنها هستی شناسی فهم و شرایط حصول فهم […]