Tag: هستی شناسی

  آیا هستی شناسی بنیادین است؟ امانوئل لویناس ترجمه: محمدمهدی اردبیلی   تقدم هستی شناسی به نظر می رسد تقدم هستی شناسی بر [سایر] شاخه های دانش بر روشن ترین شواهد تکیه دارد چرا که هر دانشی نسبت به روابط میان موجودات مرتبط یا متضاد با یکدیگر، تلویحاً نشان دهنده ی فهم این حقیقت است […]

عقیده به وحدت فلسفه و علم، مبنای متافیزیکی مطالعات تطبیقی درباره وایتهد و ملاصدرا   در گفتگو با دکتر مهدی دهباشی نخستین وجه اشتراک کلی این دو فیلسوف، در هستی شناسی و شناخت شناسی مبانی فلسفی و اندیشه های پویشی آنهاست که هم در هستی شناسی و هم در شناخت شناسی بازتاب دارد. حرکت جوهری، […]

تأملی در تلقی ژیلسون از هستی شناسی ابن سینا   جمعهخان افضلی اتین ژیلسون (۱۸۸۴ – ۱۹۷۸) قرون وسطاشناسی که به فیلسوفان این دوره به خصوص توماس آکویناس علاقه فراوانی دارد، در اثر معروف خود ، هستی در اندیشه فیلسوفان دیدگاه های ابن سینا را به عنوان فیلسوفی که اندیشه های او در قرون وسطا […]

اندیشۀ امروز جهان در نشستی با پل ریکور رامین جهانبگلو  فلسفه ریکور پیش از هر چیز اندیشه ای است غیر جزمی و باز، که خود را به روی حوزه های گوناگون شناخت می گشاید. فلسفه ریگور را میتوان به مثابه «هستی شناسی کثرت گرایی» ارزیابی کرد که در مخالفت با هر گونه نظریه از پیش […]

دیر کردن: یک شرط هستی شناسانه و دراماتیک دکتر بلیز گوچ بیلمز عضو هیأت علمی دانشکده تئاتر آنکارا ترجمه عبدالحسین لاله عضو هیأت علمی فرهنگستان هنر   هر شناختی و شناساندنی، در واقع مفهومی است بازشناخته شده که مدت ها پیش از امکان وقوع یافته است. مفهومی که از همان روز اول و در طول […]

آیا هستی شناسی بنیادین است؟ امانوئل لویناس ترجمه ی محمدمهدی اردبیلی   تقدم هستی شناسی به نظر می رسد تقدم هستی شناسی بر سایر شاخه های دانش بر روشن ترین شواهد تکیه دارد، چرا که هر دانشی نسبت به روابط میان موجودات مرتبط یا متضاد با یکدیگر، تلویحاً نشان دهنده ی فهم این حقیقت است […]