Tag: هفت خان رستم

تحلیل شخصیت رستم در هفت خان براساس دیدگاه های یونگ و فروید میرجلال الدین کزازی مهدی رضا کمالی بانیانی نقد روان شناسانه یکی از حوزه های جدید نقد ادبی به شمار می رود که اثر ادبی را برپایه ی بیان حالات ذهن و ساختار شخصیت های موجود بررسی می کند. این نوع نگرش با طرح […]