Tag: هملتِ داگ، مکبثِ کاهوت

بررسی ساختار زبانی نمایشنامه های هملتِ داگ، مکبثِ کاهوت تام استوپارد از منظر ویتگنشتاین احسان زیور عالم دکتر فرزان سجودی ویتگنشتاین نظریه ی بازی های زبانی را بر اساس فعالیت های روزانه ی مردم ارائه کرد و تام استوپارد در سال ۱۹۸۰، دو نمایشنامه ی هملت داگ، مکبث کاهوت را – که همراه با یکدیگر […]