Tag: همینگوی

ریموند کارور، آمیزۀ چخوف و همینگوی مصاحبه با شهریار مندنی پور، مصطفی مستور، و امیرعلی نجومیان امیرعلی نجومیان:در ابتدای این بحث باید بگویم کهمطالب مربوط به زندگی کارور را کنار می‌گذارم،به خاطر اینکهمنابع زیادی در این زمینه وجود دارد و مقدمه‌ای که آقای مستوراست و من پیشنهاد می‌کنم اگر کسی می‌خواهد درباره زندگیکارور چیزی بداند […]