Tag: هند

  علی نقی باقرشاهی نقش دین در اندیشه هندی همواره مهم بوده است. انفصالی که در غرب میان دین و دانش های دیگر بشری ایجاد شد هرگز در هند تحقق پیدا نکرد. حتی امروزه نیز نقش دین را م یتوان در عرص ه های مختلف مشاهده کرد و گرایش ها و تعلقات دینی در آثار […]