Tag: هنر متعالی

هنر متعالی؛ محاکات، آفرینش دکتر فرزان سجودی   بحثی که از نظرتان می گذرد، در سطحی کلی و نظری به بررسی مفهوم هنر متعالی در کنار مفاهیم محاکات و آفرینش می پردازد. این بحث ممکن است در مطالعات موردی مربوط به شاخه های مختلف هنر مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می رسد مفهوم هنر […]