Tag: هنر مفهومی

  ساختارشکنی عادت ها؛ مرزهای دخالت و مشارکت مخاطب در پرفورمنس آرت کجاست؟ اشا صدر اشکوری پرفورمنس آرت فرصتی زنده برای ارتباط میان هنرمند، مخاطب و مفهوم هنری است. در هر نوع ارتباطی سه بن مایۀ اصلی وجود دارد: فرستنده، گیرنده و پیام. در حقیقت در یک پرفورمنس آرت، هنرمند در مقام فرستندۀ پیام یا […]

هنر مفهومی، بحران هنر مدرن علیرضا مهدی زاده هنر مفهومی از اولین، جنجالی ترین و جذاب ترین گرایش های هنری دوران جدید (پست مدرن) در عرصه ی هنر می باشد که کلیه تعریف ها و قواعد پذیرفته شده در مورد کیستی هنرمند، چیستی اثر هنری و چگونگی آفرینش هنری را مورد پرسش های ویرانگر خود […]