Tag: هنر ملی

نسبت هنر ملی با هنر جهانی   دکتر قطب الدین صادقی لازم است پیش از هر چیز یادآوری کنم که مطرح کردن چنین عنوان و پرسشی به خودی خود دربردارنده یک تضاد روشن و بدیهی است: حقیقت این است که مفهوم “هنر جهانی” از یک سو اشاره به جریانی شتابناک از قدرت فرهنگی بزرگ و […]