Tag: هنر و فلسفه

زندگی و هنر: توهم در زمان و مکان و تبلور ابهام… امیر لواسانی آیا هنرمندان، فلاسفۀ عصر حاضرند؟ آیا هنر معترض که از آن به عنوان مدرنیسم یا هنر همزمان یاد می کنیم، از یک اساس فلسفی برخوردار است، و آیا این اصالت کهن فلسفی که در قرون متمادی، ذهنیت اکثر هنرمندان کلاسیک را نسبت […]

گفت و گوی هنر با فلسفه فائقه بقراطی رابطه صریح و ضمنی هنر با فلسفه دربرگیرنده ی خصلتی چندگانه است؛ گاه به لحاظ نگرش تنیده در شکل و درونمایه ی اثر این تعامل برقرار می شود؛ یعنی آنچه که ناخودآگاه از ذهن آفریننده تراوش کرده و در چارچوب زبان اثر عینیت یافته است. و گاهی […]

هنر به روایت فلسفه در گفتگو با دکتر محمد ضیمران – واژه هنر جزو آن دست واژگانی است که افراد بسیاری – از عموم مردم گرفته تا متخصصان – در بخشهای مختلف به کار می برند، اما هنگامی که موشکافانه تر کاربرد این واژه را تحلیل کنیم، می بینیم که نزد افراد مختلف نه یک […]