Tag: هوم مقدس

هوم عابد در شاهنامه و ریشه های اسطوره ای آن محمد نوید بازرگان مریم تراب پرور هوم یا هئومه که در فرهنگ ودائی سئوما نام دارد، گیاهی پررمز و راز است که خود را در جایگاه خدایان و ایزدان در پهنه اساطیر هند و ایرانی جای داده است. ردّ پای این ایزدگیاه، در کهن ترین […]