Tag: هویت ایرانی

بازخوانی گفتمان هویت ملی در ایران نگاهی انتقادی به روایت شریعتی درباره هویت ایرانی بازخوانی گفتمان هویت ملی در ایران دکتر سید جواد میری یکشنبه ۲ مهر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر میری در پژوهشگاه – قسمت اول سخنرانی دکتر میری در پژوهشگاه – […]

بازخوانی گفتمان هویت ملی در ایران فایل صوتی سخنرانی دکتر سید جواد میری یکشنبه ۲ مهر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بازخوانی گفتمان هویت ملی – قسمت اول بازخوانی گفتمان هویت ملی – قسمت دوم بازخوانی گفتمان هویت ملی – قسمت سوم فایل صوتی نشست تلگرامی […]

هویت ایرانی در شاهنامه ابوالفضل خطیبی (عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) هویت ایرانی ریشه در اسطوره هایی دارد که از هزاران سال پیش نیاکان ما آنها را خلق کردند و استمرار بخشیدند، و داستان های حماسی درباره شاهان و پهلوانان آرمانی ایرانیان چون کیخسرو و گرشاسپ و آرش و رستم، در تاریخ […]

هویت ایرانی در گذرگاه تاریخ (تحلیل آرای سید جواد طباطبایی) حسین خانی   گذشته تاریخی همواره بخش مهمی از هویت فردی و اجتماعی محسوب می شود. این نوشته با ارائه تعریفی از هویت، به بررسی جلوه های متعدد هویت ایرانی در دوره های مختلف تاریخی و از منظر روشی سید جواد طباطبایی پرداخته است. طباطبایی […]

تاملی درباره زبان فارسی و هویت ایرانی موضوع مصاحبه: تاملی درباره زبان فارسی و هویت ایرانی گفتگوی با دکتر سید جواد میری – توسط مجله ی “مدیریت ارتباطات” ۲۵ مرداد ۱۳۹۷   این مصاحبه را از اینجا گوش کنید: تأملی دربراه زبان فارسی و هویت ایرانی     نقشه ای از ایران: Map showing the […]

  دکتر سید جواد میری  شریعتی میگوید فردوسی میخواهد “بیان کند که اگر ایرانی شخصیت داشته باشد زیر بار زور و تحقیر .) نمیرود”)م.آ. ۷۲ ص ۹۱ پرسشی که میتوان از شریعتی پرسید این است که آیا این نظر فردوسی است یا خوانش شریعتی از شاهنامه؟ به نظرم کلیه فهم روایت شریعتی از هویت ایرانی […]

      شاید بتوان با طرح این پرسش به بحث هویت و ضرورتِ طرح آن ورود کرد. به نظر شما ضرورت طرح بحث از هویت و در تداوم آن لزوم پرسش از هویت در این برهه از زمان )سال ۱۳۹۵ ( چیست؟ پرسش بسیار خوبی است، چون میتوان گفت یک پرسش محوری و کلیدی […]