Tag: واقع گرایی استعلایی

بررسی کارکرد تقویمی اگو در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل   عباس یزدانی مهدی پاک نهاد   بخش عمده ای از تلاش های هوسرل در توصیف نحوه عملکرد آگاهی، به بحث اگو و چگونگی کارکرد تقویمی آن اختصاص یافته است. هدف این نوشتار این است که نقش اگو در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل و جایگاه محوری آن به […]