Tag: واگرایی

  همگرایی و واگرایی در چارچوب مفهوم ملت گفتگو با دکتر ناصر فکوهی   ۱- تمایلات، مفاهیم و عناصر متضاد در میان افراد یک جامعه و همچنین در قالب یک ملت نشانه چیست؟ آیا عمل حرکت و پویایی اجتماعی است یا عامل وخامت جامعه؟   «ملت»(Nation) یک مفهوم سیاسی جدید است که عمر آن فراتر […]

بحران و امنیت نقد مازیار مهیمنی در روایت فیلیپ داروس از تاریخ نقد ادبی در اروپای پس از جنگ، سه دوره اصلی از هم متمایز می شوند: نخست دوره ای صورت گرا و ساختارگرا، با محوریت رویکردهای زبانی و زبان شناختی، که داروس آن را واکنش منفی به فجایع جنگ و نمودار میل به از […]