Tag: وجود و زمان

      با کانت چرخش عظیمی در تاریخ تفکر غربی صورت گرفت و او از محورهای تاریخ فلسفه غرب است. بین او و هایدگر، نسبت های متعددی وجود دارد. مهمترین اثر هایدگر کتاب “وجود و زمان” است که به اعتقاد بسیاری مهمترین کتاب فلسفی قرن ۲۰ است. بعد از کتاب “وجود و زمان” هایدگر، […]

  دکتر بیژن عبدالکریمی بی تردید هایدگر هم نمی تواند با کانت بی نسبت باشد. بین این دو نسبت های مختلفی برقرار است. هایدگر به کانت توجه اساسی دارد. مهمترین اثر هایدگر وجود و زمان است. بعد از این اثر که مهمترین اثر فلسفی قرن بیستم محسوب می شود، مهمترین آثار هایدگر در مورد کانت […]