Tag: وجود

متافیزیک دربارۀ چیست؟ پرسشِ “وجود [داشتن] چیست؟” دکتر محمد مهدی اردبیلی متافیزیک ارسطو یکی از مهم ترین آثار فلسفی تاریخ، و بی شک بزرگترین متن فلسفی دوران باستان است که برای حدود ۲۰۰۰ سال تأثیرگذارترین و پرارجاع ترین متن فلسفی در حوزه فلسفه اروپایی و به ویژه فلسفه اسلامی محسوب می شود. حتی پس از […]

شکل‌گیری نظریه فلسفی تمایز وجود و ماهیت در جهان اسلام سیمین عارفی بحث درباره وجود و ماهیت و رابطه میان آنها از مباحث بنیادین فلسفه است. از جهات گوناگون می‌توان تصاویری از این رابطه را در قالب تمایز طبیعی، منطقی و فلسفی نشان داد. تمایز طبیعی در میان فیلسوفان گوینده‌ای نداشته و تمایزی که در […]

تئاتر و وجود هانی گوییه ترجمه: مازیار مهیمنی این پرسشی است فلسفی، اگر فلسفه را تأملی بدانیم در باب نخستین اصول چیزها و ماهیت شان … سطور بالا آغاز کننده ی پیشگفتاری هستند که حکم درآمد کتاب حاضر و کتاب پیشین ما را دارد. وجود متأخر است بر ماهیت. اینجا نیز همان پژوهش پیشین را […]

      دکتر بیژن عبدالکریمی به طور کلی این مقاله در صدد آن است تا با استفاده از تحلیل های فلسفی و مبانی خاص فلسفی که برگرفته از سنت فلسفی کلاسیک ایران است و با مبنا قرار دادن این برداشتهای فلسفی، به طبیعت شناسی خاصی از منظر یک فیزیک – ریاضی دان نایل آید. […]