Tag: وحدت فلسفه و علم

عقیده به وحدت فلسفه و علم، مبنای متافیزیکی مطالعات تطبیقی درباره وایتهد و ملاصدرا   در گفتگو با دکتر مهدی دهباشی نخستین وجه اشتراک کلی این دو فیلسوف، در هستی شناسی و شناخت شناسی مبانی فلسفی و اندیشه های پویشی آنهاست که هم در هستی شناسی و هم در شناخت شناسی بازتاب دارد. حرکت جوهری، […]