Tag: وحید نژادمحمد

روایتی از مفهوم «درونی سازیِ زبان» نزد ویگوتسکی وحید نژادمحمد   کاربرد زبان و شناسایی اجزای سازنده آن و نقش آن در نمود گذشته و آینده برداشت های ذهنی انسان، یکی از مباحث بسیار گسترده علوم زبانشناسی و روانشناسی را تشکیل می دهد. چامسکی بر این باور بود که دستگاه «زبان» به گونه ای توانا […]