Tag: ویگوتسکی

روایتی از مفهوم «درونی سازیِ زبان» نزد ویگوتسکی وحید نژادمحمد   کاربرد زبان و شناسایی اجزای سازنده آن و نقش آن در نمود گذشته و آینده برداشت های ذهنی انسان، یکی از مباحث بسیار گسترده علوم زبانشناسی و روانشناسی را تشکیل می دهد. چامسکی بر این باور بود که دستگاه «زبان» به گونه ای توانا […]

ویگوتسکی و معمای تراژدی هاملت دکتر بهروز عزبدفتری در چرخه ی روزمرۀ زمان، در تسلسل همیشه متغیر ساعات روشنایی و تاریکی، لحظه ای وجود دارد بسیار مبهم و نامعین – لحظه زودگذر میان شب و روز. در این لحظه همه چیز از هستی دوگانه برخوردارند: همه چیز به حیات شبانه ی خود ادامه می دهد […]