Tag: یوسف اباذری

فراروایت تمدن یا فرآیند تمدن ها؟؛ خوانشی از پروبلماتیک فرهنگ – تمدن یوسف اباذری سارا شریعتی مهدی فرجی از جمله مفاهیم پرمناقشه در علوم انسانی مفهوم «تمدن» است که در مورد آن کمتر توافقی میان اندیشمندان می توان یافت؛ چه در تعریف و چه در جهت گیری. ادبیات بسیاری در مورد «تمدن» تولید شده و […]