Tag: پایان جهان

بررسی تطبیقی پایان جهان در اسطوره های ایران، هند و اسکاندیناوی مهدی احمدی سید کاظم موسوی وجود پایانی برای هستی، از مهمترین درگیریهای ذهنی انسان است. این دغدغه ذهنی، به نوعی در اسطوره ها نمود یافته است. بررسی نگرش به پایان جهان در اسطوره های ایران، هند و اسکاندیناوی، محور اصلی این پژوهش است. در […]

پایان جهان در اساطیر   مهدی رضایی در باورهای اسطوره ای، جهان به عنوان یک مخلوق که ساخته و پرداخته دست خدایان است؛ آغازی دارد و انجامی. آغاز جهان، آفرینش آن است که در اساطیر مختلف به شیوه هایی گوناگون شکل می گیرد. حوادث پایانی جهان مرگ این دنیاست، و جهان مانند هر مخلوق دیگر، […]