Tag: پدیدارشناختی – هرمنوتیکی

بررسی رویکرد پدیدارشناختی – هرمنوتیکی هانری کربن در ترجمه احمد فردید ملوک دانشمند مهرگان نظامی زاده هانری کربن در سال ۱۹۴۴ مقاله ای با عنوان «بن مایه های زرتشت در فلسفه سهروردی، شیخ اشراق» در انجمن فلسفه ایران به صورت سخنرانی ایراد کرد. وی در این سخنرانی نوعی روش شناسی پدیدار شناختی – هرمنوتیکی برای […]