Tag: پری

    بررسی مشابهت های پری و زن جادو در منظومه های حماسی پس از شاهنامه رضا ستاری سوگل خسروی از جمله موجوداتی که در اساطیر، افسانهها و حماسههای فارسی، گاهی همراه با قهرمان حماسای و در کنار او و گااهی نیاز در تقابال باا او باه ایفاای نقاش مای پردازناد، »پاری « و »زن […]