Tag: پساساختگرایی

فوکو و برخی مفاهیم بنیادی فرزان سجودی پساساختگرایی بسیار شورشی است؛ و از همه ی تقابل های دو گانه ای که در کانون فرهنگ غربی (و از دید لوی استروس در کانون همه ی فرهنگ ها) قرار دارند و این حس برتری منحصر به فرد را به این فرهنگ می دهند، ساختارشکنی می کند. پساساختگرایی […]