Tag: پل ریکور

اسطوره و تاریخ نویسنده: پل ریکور ترجمه و تلخیص: علیرضا رضایت در نگاه اول، اسطوره و تاریخ دو مقوله متضاد به نظر می رسند. مسلما آنها هر دو حکایت هستند، یعنی قرار گرفتن رویدادها در داستان های واحد و یکپارچه که می توان آنها را باز گفت. اما اسطوره حکایت خاستگاه ها و ریشه هاست […]

پل ریکور و امام رضا (ع) پل ریکور (Paul Ricoeur) فیلسوف و ادیب سرشناس فرانسوی است که در سال ۱۹۱۳ در والینس فرانسه به دنیا آمد و سیزده سال پیش، در ۲۰ مه ۲۰۰۵ از دنیا رفت. او متفکری برجسته است که از مهم‌ترین نظریه‌پردازان هرمنوتیک به شمار می‌آید. آثار گوناگونی از او و درباره […]

شکنندگی هرمنوتیک ادبی پل ریکور دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی  حسن آبنیکی پل ریکور، اندیشمند فرانسوی، در نظریه هرمنوتیک ادبی خود اولویت را به متن می دهد و در گروه متن محوران گنجانده می شود. وی در نظریه خود این سوال کلیدی را بررسی می کند که آیا متن ادبی دارای استقلال معناشناختی است یا […]

اندیشۀ امروز جهان در نشستی با پل ریکور رامین جهانبگلو  فلسفه ریکور پیش از هر چیز اندیشه ای است غیر جزمی و باز، که خود را به روی حوزه های گوناگون شناخت می گشاید. فلسفه ریگور را میتوان به مثابه «هستی شناسی کثرت گرایی» ارزیابی کرد که در مخالفت با هر گونه نظریه از پیش […]

  خوانش پل ریکور از میمسیس محمد حسین خسروی مسعود علیا این مقاله در پی آن است که خوانش پل ریکور، فیلسوف فرانسوی، از مفهوم میمسیس را، که در زمرۀ مهمترین و بحث انگیزترین مفاهیم در تاریخ فلسفه ی هنر است، بررسی و تحلیل کند و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چگونه ریکور […]

  بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان پروانه رجبی نژاد منصور حسامی چکیده در ازدحام دگرگونی های هنری سده ی بیستم، آثار نقاشی نیز »عنوان « های گوناگونی به خود پذیرفته اند؛ در بررسی این عنو ن ها با گذر از علل انتخاب آنها، نقش عنوان در […]