Tag: پژوهش نظریه محور

  اقتدار نظریه در پژوهش های ادبی معاصر (نگاهی آسیب شناختی به نسبتِ متن و نظریه در پژوهش های نظریه محور) دکتر عیسی امن خانی   نسبت منطقی میان نظریه ی پژوهش و متن نکته ای است که پژوهشگران ایرانی کمتر به آن توجه کرده اند؛ زیرا در غالبِ پژوهش های نظریه محورِ منتشر شده، […]