Tag: پیتر ال. برگر

تأملاتی در باب جامعه شناسی دین امروز پیتر ال. برگر باقر طالبی دارابی نوشته ی پیش رو متن سخنرانی یکی از جامعه شناسان دین برجسته در روزگار ماست که در این زمینه آثار فراوانی دارد. پیتر برگر در این نوشتار می کوشد جایگاه جامعه شناسی دین در روزگار کنونی را تبیین کرده، مهمترین مباحث و […]