Tag: پیرس

  نشانه و نشانه شناسی بررسی تطبیقی آرای سوسور، پیرس و اکو   دکتر فرزان سجودی   این مقاله به شرح و بررسی تطبیقی مفهوم نشانه از دیدگاه سوسور، پیرس و اکو و سرانجام جایگان نشانه شناسی اختصاص داده شده است. فردینان دو سوسور، زبان شناس سوییسی و چارلز ساندرز پیرس فیلسوف امریکایی که کم […]