Tag: چارلز ساندرز پیرس

نشانه و نشانه شناسی – بررسی تطبیقی آرای سوسور، پیرس و اکو دکتر فرزان سجودی این مقاله به شرح و بررسی تطبیقی مفهوم نشانه از دیدگاه سوسور، پیرس و اکو و سرانجام جایگاه نشانه شناسی اختصاص داده شده است. فردینان دو سوسور، زبان شناس سوییسی و چارلز ساندرزپیرس فیلسوف امریکایی که کم و بیش در […]