Tag: چارلز سندرس پیرس

  نظریۀ نشانه شناسی پیرس برای تاریخ هنر چه سخنی دارد؟ جیمز الکینز ترجمه دکتر فرزان سجودی نظریه ی پیرس درباره نشانه متضمن موضعی عجیب است. متخصصان بسیار به بحث و بررسی دیدگاه او پرداخته اند و نظریات او در مطالعات فرهنگی و مردم شناسی بسیار اثرگذار بوده و در تاریخ هنر و نقد هنر […]