Tag: چندصدایی

به فرهنگ چندصدایی و دموکراتیک باور بیاوریم مصاحبه با دکتر حسین پاینده فعالیت‌های شما درزمینهٔ‌ نقد ادبی، صرف‌نظر از آموزش، حوزه‌های مختلفی از قبیل تألیف، ترجمه و ویراستاری را شامل می‌شود. در گفت‌وگوی قبلی که در شماره ۳۲۲۷ روزنامه آرمان داشتیم با تکیه‌بر آثار تألیفی شما به مقوله‌ نقد ادبی پرداختیم. اگر موافق باشید در […]

باختین، گفتگومندی و چندصدایی مطالعۀ پیشابینامتنیت باختینی بهمن نامور مطلق پژوهشگران آثار بینامتنیت اغلب با آراء میخائیل باختین به ویژه گفتگومندی و چندصدایی ارائه شده از سوی او بحث را آغاز می کنند؛ زیرا همین آراء او بود که راه را برای واضع بینامتنیت یعنی یولیا کریستوا گشود و رویکردی نوین در نظریه و نقد […]