Tag: ژاک رانسیر

  دیالکتیک امر سیاسی و زیبایی شناسی: تأملات نظری ژاک رانسیر در باب زیبایی شناسی و نسبت آن با سیاست معصومه محمدیاری دکتر محمد توحیدفام رانسیر با تاکید بر این جمله که «در کُنه سیاست ورزی زیبایی شناسی است» به بررسی وجوه زیبایی شناسانه سیاست و وجوه سیاسی زیبایی شناسی در جایی می پردازد که […]

رانسیر و سیاست استتیک فایل صوتی سخنرانی ژاک رانسیر و سیاست استتیک دکتر یاسر همتی دانشکده علوم نظری دانشگاه هنر تهران @ARTSTUDIES این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: رانسیر و سیاست استتیک   تصویر: سالن دانشکده علوم نظری – سخنرانی دکتر یاسر همتی > > > >