Tag: کاسیرر

بحث مارتین هایدگر دربارۀ «هستی» یدالله موقن کاسیرر معتقد بود که فلسفه هایدگر تسلیم شدن به وضع موجود را توصیه می کند. اما او نیروی مخرب فلسفه هایدگر را دست کم گرفته بود. فلسفه بیماری که اضطراب و مرگ را در کانون خود قرار می دهد، پیامدهای مرگباری نیز خواهد داشت. پیتر گی در کتاب […]