Tag: کامبیز گوتن

حکمت در دوران شکوفایی فکری یونانیان نوشته: نیچه   بازگوئی از: کامبیز گوتن   از مقدمه ی مترجم: نوشته های پرشکوه و باعظمتی که روشنگر اوج فکری بشر باشد زیاد نیست، چه نویسندگانی که جان خود را در قلم نهاده و با خون خود اندیشه های بارور خویش را بر صفحات کاغذ ترسیم کرده باشند […]