Tag: کاپیتالیسم

بازنمایی سرمایه مراد فرهادپور بارانه عمادیان   … به هیچ وجه تصادفی نیست که دوران ما دوران جهان بینی هاست. بهترین نمونه برای درک ضرورت این رابطه در فلسفه بازگشت به تحلیل هایدگر از عصر جدید و جهان مدرن به مثابه تصویر در مقاله معروف “عصر تصویر جهان” است. در این مقاله درمی یابیم چرا […]