Tag: کل گرایی

فردگرایی و کل گرایی در فلسفه علوم اجتماعی میثم بادامچی نزاع فردگرایی و کل گرایی یکی از مباحث محوری فلسفه علوم اجتماعی است. در این مقاله مسائل جاری مطرح میان روشنفکران ایرانی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تعریف فردگرایی و کل گرایی و ذکر اهمیت بحث، سه نوع برهان هستی شناختی، معرفت […]

    بررسی نسبت میان سه تز از مقاله “دو جزم” کواین ضیاء موحد حسین شقاقی مباحث این مقاله متمرکز بر مقاله “دو جزم تجربه گرایی” کواین است. ما “کل گرایی” کواین را مورد بررسی قرار می دهیم. کل گرایی او دو بعد دارد: کل گرایی معرفت شناختی و کل گرایی معنایی. تز سومی که […]