Tag: گادامر

نسبت میان حقیقت و روش مراد فرهادپور همانطور که می دانید شاید بهترین اصل برای فهمیدن هرمنوتیک گادامر همان است که پل ریکور اسمش را “فاصله گذاری بیگانه ساز” می گذارد، یعنی آن چیزی که به یک معنا، اصل اساسی علوم اجتماعی در دوره ی جدید است و تحت عنوان “عینی گرایی” در مباحث مختلف […]

تأملی در آرای هرمنوتیک هایدگر و گادامر   مریم پهلوان دکترسید مرتضی حسینی شاهرودی در میان نظریه پردازان علم هرمنوتیک، هایدگر و گادامر از جایگاهی ویژه برخوردارند. اهمیت آنان به جهت پایه گذاری هرمنوتیک فلسفی، طرح مبانی ای کاملاَ متفاوت در تاریخ این علم و ایجاد تحولی عظیم در روند آن می باشد. آنان با […]

گادامر و علوم انسانی محمدعلی مرادی گادامر بر مفهوم Geschmack که در آلمانی مزه، ذائقه و ذوق و حتی سبک هنری می‌توان ترجمه کرد، بیان می‌کند که ذوق بدون شک یک نوعی از شناخت یا معرفت است، ازاین‌روست که او می‌کوشد بنیان‌های نظری خود را بر پایه‌ی سنجش نیروی داوری قرار دهد.   هانس گئورک […]

کنش ارتباطی و ماهیت شناخت زبان     در سده های اخیر پژوهش در قلمرو اندیشه ی تحلیلی به جست وجو و کاوش در حوزه ی زیرساخت های زبانی ـ شناختی منجر گردید و فیلسوفان از مجرای معرفتِ هرمنوتیکی به تأثیرات زبان شناسی توجه بیشتری یافتند. آثار «مارتین هایدگر»، «هانس گئورگ گادامر» و «هابرماس» تأثیر […]

نقدی بر هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی عاطفه سادات قریشی کتاب هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی اثر جوئل و اینسهایمر توسط مسعود علیا در سال ۱۳۸۹ در ۲۴۷ صفحه و ۶ فصل مجزا در عین حال مرتبط با همدیگر ترجمه و منتشر شده است. مؤلف کتاب از منطق ذهنی منظمی در بررسی موضوع برخوردار است. […]

در هم کنش زبان هنری و تجربه دینی از چشم انداز هرمنوتیکی هانس-گئورگ گادامر دکتر علیرضا رازقی  تجربه دینی، تجربه منحصر به فردی در میان تجارب وجودی انسانی است و این مسئله به واسطه رابطه والایی است که از حقیقتی فرازمینی و غیر مادی سرچشمه می گیرد. مسئله اساسی در اینجا چگونگی رابطه میان تجربه […]

شعر و محاکات (میمه سیس) هانس گئورک گادامر ترجمه محمد سعید کاشانی هنر را تقلید طبیعت خواندن آموزه ای است که منشأی قدیمی دارد و وثاقت آن دارای بداهت ذاتی است. امّا نقش خاص این آموزه را در سیاستهای هنر تنها زیبایی شناسان کلاسیسیست عصر جدید مطرح کردند. کلاسیسیسم فرانسوی، همراه با وینکلمان و گوته، […]

درس‎گفتار حقیقت و روش گادامر از دکتر سیدمحمدرضا بهشتی   این سخنرانی ها را از اینجا گوش کنید: درسگفتار اول درسگفتار دوم درسگفتار سوم درسگفتار چهارم درسگفتار پنجم درسگفتار ششم   دکتر بهشتی معتقد است گادامر پس از تفکیک بین روش علوم طبیعی و علوم انسانی، در تبیین مسائلشان به این اعتقاد می‌رسد که در […]

خطابه و تفسیر ١٩٧۶ هانس گئورگ گادامر در چارچوب سخنرانی های جمعیت یونگیوس به زحمت می توان موضوعی را برگزید که آهنگ تقابلی به اندازه ی تقابل میان خطابه و تفسیر داشته باشد زیرا آن چیزی که مشخصه ی بارز یونگیوس به شمار می رود و موجب می شود که او، نه تنها در چشم […]

معنایابی از فرم و محتوا در چند فیلم مستند و تجربی، و اشاره ای به آراءِ گادامر درباره تأویلِ اثر هنری معصومه بوذری   تصویر: نماهایی از فیلمِ “محدوده ی دایره” ساخته ی شهرام مُکری فرم یک اثر هنری و محتوای آن اثر، از جنبه ای یک هویت یگانه و همزمان دو امر مجزا محسوب […]