Tag: گذشته پرستی

کویر علی شریعتی   … ما شرقی ها همه “گذشته پرستیم”، نه “گذشته گرا” که برای ما صفت بی رمقی است. و آنچه ما احساس می کنیم با آنچه اروپایی ها کلاسیسیسم می نامند یکی نیست. از این روست که همواره “دوران طلایی” همه ی ملت های ما در گذشته قرار دارد. کجای گذشته؟ در […]