Tag: گفتمان آشوب

تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان اجتماعی مُد: از عقل محوری تا آرمان گرایی دکتر حمیدرضا شعیری هویت و مد در درون یک نظام گفتمانی قرار می گیرند و همانند یک فرایند جریان معناسازی را دنبال می کنند. مد در تلاش است تا با پیوند بین آنچه که خود دارد، اما به عادت تبدیل شده است و آنچه […]