Tag: گفتمان سیاسی

نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده های سیاسی محمد سالار کسرایی  علی پوزش شیرازی در میان همه نظریه پردازان گفتمان، نظریۀ لاکلا و موفه جایگاهی خاص دارد؛ از آن که این دو اندیشمند بهتر از دیگران توانسته اند نظر به ای را که ریشه در زبان شناسی دارد به […]