Tag: یحیی مدرسی

چرا و چگونه زبان ها می میرند؟ یحیی مدرسی حسن بشیرنژاد اکنون جامعه شناسان زبان بر این عقیده اند که زبان ها نوعی موجود زنده هستند که یک چرخه زندگی قابل پیش بینی را از تولد، طفولیت، بلوغ و سپس زوال تدریجی و مرگ پشتِ سر می گذراند. از طرف دیگر، عصر حاضر، بدون شک، […]