Tag: یوسف شیخی

زیبایی شناسی کانت با تأکید بر جایگاه اثر هنری در آراء او آیا کانت اثر هنری را دوست دارد؟ یوسف شیخی استتیک به عنوان علم شناسایی حسی امر زیبا با چرخش کانت از پرسش چیستی معرفت به چیستی زیبا اهمیتی ویژه می یابد. زیبایی شناسی کانت دنباله ی دغدغه های معرفت شناختی او برای گذار […]