Tag: Closet Drama

جستاری در زمینه «نمایشنامۀ خواندنی» دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (Closet Drama, Closet Play) “نمایشنامه خواندنی” یکی از گونه های مهم ادبیات نمایشی است و شناخت آن برای گرایش مندان به هنر نمایش (نمایشگان – تئاتر) کاری است بایسته. به ویژه برای فارسی زبانان. زیرا بخش کلانی از ادبیات فارسی را منظومه های حماسی، عرفانی، تاریخی، […]