تحلیل گفتمان چیست؟

احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

 

تحلیل گفتمان و تحلیل ارتباطات

تحلیل گفتمان یا Discourse Analysis که امروزه به گرایشی بین رشته ای interdisciplinary در علوم اجتماعی

تبدیل شده است ریشه در جنبش انتقادی ادبیات ، زبانشناسی)نشانه شناسی( تاویل گرایی ، هرمنوتیک

گادامر و تبار شناسی و دیرینه شناسی میشل فوکو دارد.

بنیان های فکری تحلیل گفتمان فراتر از تحلیل متن یا نوشتار ) text analysis ( یا تحلیل گفتار است. گفتمان

مجموعه ای از گزاره هایی است که یک مفهوم کلی را در بر می گیرد. همچنین در تحلیل گفتمان فراتر از دیدگاه

هارولد لاسول درباره تحلیل فرستنده ، تحلیل پیام ، تحلیل وسیله و تحلیل گیرنده )به طور مجزا( بحث می شود.

تحلیل گفتمان در هرمنوتیک با ریشه های روانشناختی از دیدگاه شلایر ماخر و با ریشه های جامعه شناختی از

نظریات گادامر بهره می گیرد. اساس هرمنوتیک گادامر تاکید دارد که مهنای متن می تواند مستقل از آگاهی

فردی وجود داشته باشد. او معتقد به نظریه استقلال معنای ذاتی semantic autonomy است.

 

 

ادامه مطلب

 

  > > > >