Category: روان شناسی اجتماعی

    از تلاقی و برخورد دنیای مدرن با جهان سنتی در شرق، ممالک محروسه ایران نیز صاحب عده ای از نخبگان فرهنگی و سیاسی نامیده می شدند؛ آنان اندیشه و » منورالفکر « شد که در آن دوران فرهنگ سنتی را به سنجه خردمندانه و برآمده از مدرن گرایی کشیدند و جریان نوین اندیشگی […]

  امر روزمره و روزمره گی آنری لوفور مترجم: امیر طهرانی   پیش از سلسله انقلاب هایی که شروع دوران به اصطلاح مدرن را رقم زدند، مسکن، شیوه های پوشش، خوردن و نوشیدن – خلاصه، زندگی – گوناگونیِ شگفت انگیزی داشتند. زندگی زیر سیطره ی نظامی خاص نبود و بنابر منطقه و کشور، سطوح و […]

      دکتر بیژن عبدالکریمی دکتر حمید پارسانیا جریان منورالفکری و یا به تعبیری روشنفکری، به صورت مشخص از زمان عباس میرزا شروع شده است و نقطه عطف آن در مشروطیت است. از آن زمان روشنفکران و نقش اجتماعی آنها همواره برای ما یک مسأله بوده است و اندیشمندان در مورد آنها سخن های […]

      دکتر بیژن عبدالکریمی این نوشتار خواهان اثبات این مدعاست که در دهه اخیر یعنی پس از فروکش کردن شور و التهابات سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب و پس از کاسته شدن تنشهای شدید اجتماعی، در جامعه ی روشنفکری ایران، تیپ نوینی شکل گرفته است که هرچند در حال حاضر به لحاظ […]

    دکتر نعمت الله فاضلی یکی از مسئله‌های فرهنگی جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی، مسئله «شادی» و کم و بیش همه هیجانات و عواطف مثبت در ایران است. براساس نتایج غالب تحقیقات بین‌المللی و داخلی، وضعیت هیجانات و عواطف مثبت ازجمله شادی و احساس رضایت از زندگی در ایران در مقایسه با سایر […]

  دکتر سید جواد میری شرم چیست؟ جامعه شناسان و مردم شناسان با این مفهوم چه نسبتی دارند؟ آیا نسل جدید همان گونه که گذشتگان به مفهوم شرم می نگریستند، نگاه می کنند؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید کمی به عقب برگردیم؛ به جنگ جهانی دوم و زمانی که فردی به نام روث […]