Tag: آثار هنری

پلی برای شما   از طریق این صفحه، در قسمت «دیدگاه ها»، می توانید مشخصات خود را ارسال نمایید. با شما تماس می گیریم صفحه ای برای شما در چیستی ها ایجاد می کنیم. همراه با: رزومه ای مختصر یک گفتاورد یا جمله قصاری که دیدگاه شما را برساند راه های تماس با شما عکسی […]

خوانش پسامدرنی آثار هنری بر اساس آرای فردریک جیمسون با تمرکز بر مجموعه ی هیچ پرویز تناولی (دهه های ۱۳۴۰ – ۱۳۸۰) زهرا رهبرنیا تاریخ گرایی همراه با تضعیف تاریخ مندی که در نگارش های جیمسون بیان گردید، نگاهی متفاوت به کار کرد ابژه تاریخی را در متن اثر هنری باز می نمایاند. پدیده ای […]