Tag: آریائیان

      دیوها در آغاز “دیو” نبودند. ژاله آموزگار مهاجرت تاریخ ساز آریائیان که گروهی از آنان را در سرزمین ما جای داد، پیوندهای فرهنگی مشترکی میان ساکنان بیشتر سرزمین های جهان بوجود آورد. در این میان، مردم باستانی سرزمین ما با مردم باستانی سرزمین هند، از همبستگی های دیرینه بیشتری برخوردار شدند: زبان […]