Tag: آغاز قرن جدید

  به نام خداوند هستی بخش   بسیار کهکشان ها، بسیار سیاره ها، بسیار گردش ها به دور خورشیدها و تنها این آبی رنگ زیبا و خورشیدش که هر بار در لحظۀ اعتدال کامل به شادباش می نشینیم در این سرزمین تنها در اینجاست که دل های ما در چنین شادباشی فراموش می کنند آن […]